X
تبلیغات
زولا

انتظار پویا(هل من ناصر لنصره مهدی قائم آل محمد؟)

امام خمینی (ره) و دین اسلام

بازگذاشتن دست کسانی که قصد تو طئه نسبت به اسلام وملت را دارند خیانت است.امام خمینی(ره)


اسلام بود که شما را راه انداخت ، و به شما چنان قدرتی داد که در مقابل این قدرتهای شیطانی بزرگ ایستادید و نترسیدید. امام خمینی(ره)اسلام بود و این صداهای الله اکبر که شما را به پیروزی رساند . امام خمینی(ره)اسلام خود از پایه گذاران تمدن بزرگ در جهان بوده است . امام خمینی(ره)هر کشوری که به قوانین اسلام عمل نماید ، بدون شک از پیشرفته ترین کشورها خواهد شد . امام خمینی(ره)احکام اسلام احکامی است که بسیار مترقی است ، و متضمن آزادی ها و استقلال و ترقیات . امام خمینی(ره)اسلام برنامه زندگی دارد ؛ اسلام برنامه حکومت دارد. امام خمینی(ره)در احکام مقدس اسلام ، بیش از امور عبادی ، در امور سیاسی و اجتماعی بحث شده است. امام خمینی(ره)اسلام برای تمام زندگی انسان ، از روزی که متولد می شود تا موقعی که وارد قبر می شود ، دستور و حکم دارد. امام خمینی(ره)اسلام برای همه چیز ، برای همه زندگی ها برنامه دارد . امام خمینی(ره)دین اسلام یک دین سیاسی است که همه چیزش سیاست است ، حتی عبادتش . امام خمینی(ره)والله اسلام تمامش سیاست است . امام خمینی(ره)فعالیت سیاسی یکی از وظایف مذهبی مسلمانان است . امام خمینی(ره)احکام سیاسی اسلام بیشتر از احکام عبادی آن است. امام خمینی(ره)اسلام دین سیاست است، حکومت دارد. امام خمینی(ره)رسول الله پایه سیاست را در دیانت گذاشته است. رسول الله- صلی الله علیه وآله و سلّم- تشکیل حکومت داده است. امام خمینی(ره)اسلام یک دین عبادی - سیاسی است که در امور سیاسی اش عبادت مُنـْضمّ است ، و در امور عبادی اش سیاست. امام خمینی(ره)اسلام یک حکومتی است که یک جنبه اش حکومت سیاسی است و یک جنبه اش حکومت معنوی . امام خمینی(ره)اسلام نه دعوتش به خصوص معنویات است ، و نه دعوتش به خصوص مادیات است ؛ هر دو را دارد. یعنی اسلام و قرآن کریم آمده اند که انسان را ، به همه ابعادی که انسان دارد ، بسازند او را ، تربیت کنند او را. امام خمینی(ره)مکتب اسلام یک مکتب مادی نیست ، یک مکتب معنوی است ؛ مادیات را در پناه معنویت اسلام قبول دارد : معنویات ، اخلاق ، تهذیب نفس. امام خمینی(ره)اسلام در ابعاد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ، نیازهای مردم را برای ترقی واقعی بر می آورد. امام خمینی(ره)قوانین اسلام به نیاز های انسان پاسخ می گوید. این قوانین بسیار صریح و روشن هستند. امام خمینی(ره)اسلام هم تربیت باطنی می کند و هم حف مصالح دنیوی . امام خمینی(ره)اسلام یک مکتبی است که برای انسان سازی آمده است. امام خمینی(ره)اسلام مادیات را به تبع معنویات ، قبول دارد . امام خمینی(ره)اسلام دین آزادی و استقلال است. امام خمینی(ره)اسلام برای نجات مستضعفین آمد ه است. امام خمینی(ره)اسلام برای ما همه چیز آورده است. امام خمینی(ره)اسلام خیرخواه شماهاست ، اسلام [در] دنیا و آخرت شما را سعادتمند می کند. امام خمینی(ره)اسلام در خدمت مستضعفین است. امام خمینی(ره)اسلام حکومت ها را موظف به خدمت کرده است. امام خمینی(ره)این دژ بزرگ اسلام ، و این دژ بزرگ روحانیت ، هر دو آن مورد نفرت اجانب است. امام خمینی(ره)من نصیحت می کنم که مسیر خودتان را از اسلام جدا نکنید ، مسیر خود را از روحانیت جدا نکنید ، این قدرت الهی را ، این قدرت روحانیت را که یک قدرت الهی است از دست ندهید. امام خمینی(ره)آنهایی که نظر سوء نسبت به اسلام دارند ، از باب این است که اسلام را درک نکرده اند. امام خمینی(ره)این کشور هر چه صدمه خورده است ، از کسانی بوده که اسلام را نمی شناخته اند. امام خمینی(ره)چنانچه ملت ها از اسلام اطلاع پیدا کنند ،خواهند فهمید که هر چه می خواهند در اسلام وجود دارد. امام خمینی(ره)مشکل عمده مسلمین ، همان دوری از اسلام و قرآن است . امام خمینی(ره)اسلام همه چیز را گفته است ؛ لکن اشکال از مسلمین است . امام خمینی(ره)اسلام مادیات را چنان تعدیل می کند که به الهیات منجر می شود. امام خمینی(ره)مکتب اسلام، مکتب تهذیب است. امام خمینی(ره)اسلام عزیز تر از آن است که ما تصور می کنیم . امام خمینی(ره)اسلام را مقتدای خودتان قرار بدهید ، و در مقابل اسلام خاضع باشید. امام خمینی(ره)هیچ قدرتی در مقابل اسلام نیست. امام خمینی(ره)امروز اسلام در مقابل تمامی کفر است. امام خمینی(ره)شیاطین دنبال این هستند که این اسلام را بشکنند . امام خمینی(ره)باید سعی کنیم تا حصار های جبر و خرافه را شکسته ، تا به سرچشمه زلال اسلام ناب محمدی- صلی الله علیه و آله- برسیم. امام خمینی(ره)اسلام دین افراد مجاهدی است که دنبال حق و عدالتند ؛ دین کسانی است که آزادی و استقلال می خواهند ؛ مکتب مبارزان و مردم ضد استعماری است. امام خمینی(ره)در قانون اسلام فرقی ما بین اشخاص نیست . امام خمینی(ره)من مکرر اعلام کرده ام که در اسلام ،نژاد ،زبان ،قومیت و ناحیه مطرح نیست. امام خمینی(ره)این قدرت اسلام است که طوایف مختلفه را در زیر یک سقف جمع کرده است. امام خمینی(ره)اسلام آمده است تا تمام ملل دنیا را ،عرب را ،عجم را ،ترک را ، فارس را ، همه را با هم متحد کند ؛ و یک امت بزرگ به نام امت اسلام در دنیا برقرار کند ؛ تا کسانی که می خواهند سلطه بر این دولت های اسلامی و مراکز اسلام پیدا بکنند نتوانند ،به واسطه اجتماع بزرگی که مسلمین از هر طایفه تشکیل می دهند. امام خمینی(ره)در اسلام اساسا نژاد مطرح نیست، عربی و عجمی و سایر گروه ها ،ابداً مطرح نیست . اسلام برای تربیت انسان آمده است مطلب در برنامه اسلام، انسان است و تربیت انسانی. امام خمینی(ره)اسلام برای ملیت خاصی نیست و ترک و فارس و عرب و عجم ندارد. اسلام متعلق به همه است و نژاد و رنگ و قبیله و زبان ، در این نظام ارزش ندارد. امام خمینی(ره)جامعیت و همه جانبه بودن قوانین اسلام ، آنچنان که اگر کسی آن را بشناسد ،معترف خواهد شد که از حد و مرز فکر بشر بیرون است ، و ممکن نیست زاییده قدرت علمی و تفکر انسان باشد. امام خمینی(ره)اسلام برای سازندگی آمده است ،و نظر اسلام به ساختن انسان است. امام خمینی(ره)مکتب اسلام مکتب انسان سازی است . امام خمینی(ره)اسلام برای نجات بشر آمده است. امام خمینی(ره)ما معتقدیم تنها مکتبی که می تواند جامعه را هدایت کند و پیش ببرد ، اسلام است. و دنیا اگر بخواهد از زیر بار هزاران مشکلی که امروز با آن دست به گریبان است، نجات پیدا کند و انسانی زندگی کند، انسان گونه ؛ باید به اسلام روی بیاورد . امام خمینی(ره)در اسلام یک قانون است، وآن قانون الهی ‍[است که] حکم فرماست. امام خمینی(ره)آن چیزهایی که اسلام جلویش را گرفته است ، همینهایی است که جوانهای ما را به تباهی می کشد. امام خمینی(ره)در اسلام تمام آثار تجدد و تمدن مجاز است ، مگر آنهایی که فساد اخلاق بیاورند، فساد عفت بیاورند. اسلام آن چیز هایی که مخالف با مصالح ملت بوده است ، آنها را نفی کرده ؛ آنهایی را که موافق با مصالح ملت است ، آنها را اثبات کرده است. امام خمینی(ره)اسلام در اعلی مرتبه تمدن است ؛ مراجع عالی قدر اسلام در اعلی مرتبه تمدن هستند. امام خمینی(ره)اسلامی که بیشترین تأکید خود را بر اندیشه و فکر قرار داده است ، و انسان رابه بازداری از همه خرافات و اسارت قدرتهای ارتجاعی و ضد انسانی دعوت می کند، چگونه ممکن است با تمدن و پیشرفت و نوآوری های مفید بشر -که حاصل تجربه های اوست- سازگار نباشد؟ امام خمینی(ره)حقوق اسلام یک حقوق مترقی و متکامل و جامع است. امام خمینی(ره)اسلام برای اصلاح جامعه است. امام خمینی(ره)اگر همه چیز اسلامی بشود ، یک جامعه ای پیدا می شود غیر قابل فساد. امام خمینی(ره)ملت ایران با داشتن مکتب مترقی چون اسلام ،دلیلی ندارد که برای پیشرفت و تعالی خود ،از الگوهای غربی و یا کشورهای کمونیست تقلید کند. امام خمینی(ره)اسلام با هر چیز که انسان را به پوچی و از خود بیگانه شدن می کشاند ، مبارزه می کند . امام خمینی(ره)اسلام برای تربیت انسان آمده است. مطلب در برنامه اسلام ، انسان است و تربیت انسانی . امام خمینی(ره)اسلام مکتب انسان ساز است. امام خمینی(ره)اسلام برای تهذیب انسان آمده است. امام خمینی(ره)اسلام برای بشر آمده است ، نه برای مسلمین و نه برای ایران.ا نبیا مبعوثند بر انسانها ؛ و پیغمبر اسلام مبعوث بود بر انسانها. امام خمینی(ره)اسلام بالاترین مکتب است. اسلام از همه مکتب های عالم منزه تر است . امام خمینی(ره)


☼ ساخت کد صوتی مهدوی برای وبلاگ ☼